NOVATHERM elektrické ruční nářadí Nářadí Bosch, Narex, Protool, aku šroubováky, aku vrtačky a další akumulátorové nářadí, ruční nářadí

Obchodní podmínky

Úvodní stránka / Obchodní podmínky / Obchodní podmínky / Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Novatherm, společnost s ručením omezeným,

se sídlem Nová 461, 67972 Kunštát

identifikační číslo: 63477530

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20568

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 www.elektricke-naradi.cz 

 

Vymezení pojmů

Spotřebitel - je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je to osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná prostřednictvím své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále jen „spotřebitel“.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále jen „kupující“.

Prodávající (provozovatel eshopu, dodavatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnsoti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dále jen „prodávající“.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající).

Kupní smlouva - prodávající vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na produkt umístěním nabídky prodeje produktu na internetových stránkách. Kupní smlouva vzniká okamžikem uhrazení zálohové faktury spotřebitelem či kupujícím. Tímto okamžikem vznikají mezi smluvními stranami (na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel či kupující) vzájemná práva a povinnosti. 

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektricke-naradi.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího či spotřebitele a prodávajícího, kterým je Novatherm, společnost s ručením omezeným, se sídlem Nová 461, 67972 Kunštát, IČO: 63477530, DIČ: CZ63477530, provozovatel internetového obchodu www.elektricke-naradi.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující/spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující/spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující/spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující/spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující/spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující/spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující/spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ( platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky).

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující/spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.      objednávaném zboží ("vložením" do elektronického nákupního košíku),

3.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a

3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu/spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující/spotřebitel odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího/spotřebitele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího/spotřebitele, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího/spotřebitele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu/spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího/spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího/spotřebitele.

3.11.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího/spotřebitele prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13.   Kupující/spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu/spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující/spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující/spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·         v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Nám. Svobody 8B , 67801 Blansko (po potvrzení prodávajícím, že zboží je připraveno)

·         v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím/spotřebitelem v objednávce;

·         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-4878450227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., Boskovice (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující/spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího/spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující/spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího/spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího/spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu/spotřebiteli.. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu/spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající po uhrazení ceny zboží a v případě zaslání zboží pošle spolu se zbožím kupujícímu/spotřebiteli.

5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující/spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o     dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující/spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující/spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  (14)dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být  prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující/spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující/spotřebitel zasílat na elektronickou adresu novatherm.sro@atlas.cz  nebo na adresu provozovny prodávajícího.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující/spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V tomto případě prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího/spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím/spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým byly přijaty.  Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu/spotřebiteli dříve, než mu kupující/spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající může vrátit přijaté peněžní prostředky při vrácení zboží kupujícím/spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu/spotřebiteli další náklady.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající  kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím(/spotřebitelem.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu/spotřebiteli dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím/spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující/spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího/spotřebitele, nese kupující/spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím/spotřebitelem v objednávce, je kupující/spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího/spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující/spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující/spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a správnost dodaného zboží. V případě jakýkoliv závad nemusí kupující/spotřebitel zásilku od přepravce převzít.V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je kupující/spotřebitel povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu/spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady a zejména v době, kdy kupující/spotřebitel zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující/spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím/spotřebitelem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující/spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad, výměnu součásti věci nebo může odstoupit od smlouvy (viz čl.5). Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující/spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

7.4. Kupující má právo také požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání  nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím/spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího/spotřebitele reklamované zboží.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující/spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu/spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy novatherm.sro@atlas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího/spotřebitele zašle prodávající na uvedenou elektronickou adresu.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující/spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího/spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující/spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující/spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující/spotřebitel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující/spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Z pracováním osobních údajů kupujícího/spotřebitele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího/spotřebitele předávány třetím osobám

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující/spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující/spotřebitel domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující/spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující/spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení  na elektronickou adresu kupujícího/spotřebitele.

10.2. Kupující/spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího/spotřebitele, může kupující/spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu/spotřebiteli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím/spotřebitelem v objednávce.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Novatherm, společnost s ručením omezeným, sídlo Nová 461, 67972 Kunštát, provozovna Nám. Svobody 8B, 67801 Blansko, adresa elektronické pošty novatherm.sro@atlas.cz , telefonní číslo 777 086 708

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014. 

 

Nejprodávanější

Akumulátor AP 12 CE

NAREX
Akumulátor AP 12 CE

Doporučená cena: 1 490,- Kč

Naše cena: 1 290,- Kč | Cena po registraci: 1 225,- Kč

 • napětí: 12 V
 • kapacita: 1,5 Ah NiCd
Další informace o produktu
Čistící a leštící pasta na hliník Aluminium Polish 750 ml

AUTOSOL
Čistící a leštící pasta na hliník Aluminium Polish 750 ml

Doporučená cena: 869,- Kč

Naše cena: 788,- Kč | Cena po registraci: 749,- Kč

Speciálně vyvinutý pro jemné, ale vysocé účinné leštění hliníku

 • dosáhnete u hliníkového povrchu zrcadlového lesku
 • bez amoniaku
 • používejte tam, kde se obáváte případného poškrábání - zejména při strojním leštění při vysoké teplotě
Další informace o produktu
Čistič hliníku Aluminium Power Cleaner 500 ml

AUTOSOL
Čistič hliníku Aluminium Power Cleaner 500 ml

Doporučená cena: 266,- Kč

Naše cena: 242,- Kč | Cena po registraci: 230,- Kč

Sprej vhodný na hliníkové povrchy, eloxované kovové a kartáčované povrchy

 • viditelně odstraňuje špínu a mastnotu
 • pro průmyslové i domácí použití
 • tekutý v láhvi s rozprašovačem
Další informace o produktu
Aku šroubovák 6723DW

MAKITA
Aku šroubovák 6723DW

Doporučená cena: 1 690,- Kč

Naše cena: 1 350,- Kč | Cena po registraci: 1 282,- Kč

V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím

Další informace o produktu AKCE
Diamantový řezný kotouč Clipper Uni 150 mm

DSN
Diamantový řezný kotouč Clipper Uni 150 mm

Doporučená cena: 540,- Kč

Naše cena: 334,- Kč | Cena po registraci: 317,- Kč

Sintrovaný segmentový diamantový kotouč

 • používá se na beton, betonové výrobky, zámkovou dlažbu, cihelné zdivo
 • průměr: 150 mm
 • segment výška/šířka: 10/1,9 mm
Další informace o produktu